baner b2b

Regulamin

Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

VAPETECHPOLAND – THE BEST VAPE SHOP (B2B)

Spis treści:

§ 1. Definicje
§ 2. Postanowienia ogólne
§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu
§ 4. Usługi
§ 5. Zamówienia i Umowa sprzedaży
§ 6. Płatność
§ 7. Dostawa
§ 8. Odpowiedzialność, wady towaru, gwarancja
§ 9. Reklamacja
§ 10. Ochrona danych osobowych
§ 11. Portale Społecznościowe
§ 12. Postanowienia końcowe

§ 1. Definicje

 1. Administrator danych osobowych – podmiot, który samodzielnie lub wraz z innymi podmiotami ustala cele oraz sposób przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe – informacje o Kupującym możliwe do zidentyfikowania w sposób pośredni lub bezpośredni, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL, NIP, KRS), bądź inne czynniki, które pozwalają na identyfikację Przedsiębiorcy.
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających na poszczególny dzień roboczy.
 4. Formularz zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w sklepie internetowym, który przeznaczony jest do dokonywania zamówień, poprzez dodawanie poszczególnych towarów do koszyka, a także określenia warunków sprzedaży, m.in. poprzez wskazanie ceny oraz kosztów i sposobu dostawy.
 5. Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu „Moje Konto” (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie indywidualnie przypisane do niego Konto.
 6. Kupujący – osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która jest przedsiębiorcą (w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. w szczególności wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i/lub poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązku stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postepowania reklamacyjnego i możliwość odstąpienia od umowy przez Kupującego.
 8. Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod domeną: https://b2b.vapetechpoland.pl/.
 9. Sprzedawca – VTP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 76C, 20-234 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000948471, NIP: 9462714112, BDO: 000560461.
 10. Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym, którego szczegółowe warunki określa Formularz zamówienia.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego skierowaną do Sprzedającego, które składane jest za pomocą Formularza zamówienia, które zmierza bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, w formie zgodnej z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dotyczącą nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie. Zamówienie określa w szczególności rodzaj, ilość, cenę towaru.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2020 r. poz. 344.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z oświadczeniem Kupującego o zapoznaniu się z Regulaminem oraz jego akceptacją.
 3. Niniejszy Regulamin dotyczy umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu wyłącznie z Przedsiębiorcami, niebędącymi konsumentami.
 4. Warunki określone niniejszym Regulaminem, które obejmują̨ warunki określone w stosownym Zamówienia odnoszą się do całości porozumienia między Sprzedawcą a Kupującym oraz są nadrzędne wobec wszystkich poprzednich umów, pisemnych lub ustnych, zawartych między Sprzedawcą a Kupującym w odniesieniu do przedmiotu tego Zamówienia (z wyjątkiem przypadków, gdy Zamówienie wyraźnie obejmuje pisemną umowę między Sprzedawcą a Kupującym lub się do niej odnosi, w których to przypadkach mają zastosowanie warunki tej pisemnej umowy i są one nadrzędne wobec standardowych warunków Zamówienia). Wyraźnie wyklucza się zastosowanie jakichkolwiek innych ogólnych warunków przez Sprzedawcę na podstawie informacji zawartych w pochodzącym od Sprzedawcy potwierdzeniu, fakturze lub jakichkolwiek innych dokumentach lub formularzach.
 5. Sklep dostępny jest dostępny pod domeną: https://b2b.vapetechpoland.pl/ i jest prowadzący przez Sprzedawcę.
 6. Dane kontaktowe Sprzedawcy są podane w § 1 ust. 9. Jednocześnie dane to znajdują się na stronie Sklepu w zakładce „Adres”.
 7. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez wiadomość e-mail na adres: b2b@vapetechpoland.pl lub poprzez kontakt telefoniczny pod numer: +48 690 515 808, w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 8. Regulamin oraz wszelkie informacje umieszczone na stronie Sklepu, w szczególności: zdjęcia, opisy Towarów są objęte prawami autorskimi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej.
 9. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie są nowe.
 10. Informacje zawarte na stronie Sklepu, w szczególności opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu pod adresem: https://b2b.vapetechpoland.pl/regulamin/. Jego treść można pozyskać w celu zapisania, odtworzenia ponownie lub wydrukowania w każdym czasie.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem, iż Kupujący korzysta z minimalnych wymagań technicznych, a koniecznych do prawidłowego korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedawcę:
 2. komputer lub urządzenie mobilne (telefon lub tablet) z dostępem do sieci Internet;
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1 lub nowszej,
 5. korzystanie (zaakceptowanie) Cookies oraz Javascript.
 6. Kupujący jest zobowiązany w szczególności do:
 7. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, zwłaszcza treści propagujące przemoc, zniesławienie lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 8. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego działanie, w szczególności poprzez nieużywanie złośliwego oprogramowania mogącego negatywnie wpłynąć na funkcjonalność Sklepu;
 9. korzystania ze Sklepu w sposób uniemożliwiający innym Kupującym korzystanie z niego;
 10. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z uwzględnieniem prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej) oraz postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami oraz zrachowaniami przyjętymi powszechnie w sieci Internet.
 11. Korzystanie ze Sklepu, tj. przeglądanie aktualnych Towarów, zakładanie Konta lub inne poszczególne usługi świadczone przez Sprzedawcę na stronie Sklepu są bezpłatne. 
 12. Kupujący ma dostęp do Sklepu oraz Konta przez całą dobę, każdego dnia roku kalendarzowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania działalności Sklepu lub Konta w poszczególnych okresach we względów konserwacyjnych lub z uwagi na konieczność aktualizacji danych lub rozbudowy/przebudowy Sklepu.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Kupującego poprzez możliwość żądania od Kupującego przedstawienia dokumentu pełnomocnictwa lub okazania aktualnych odpisów z właściwej ewidencji (CEIDG, KRS) potwierdzających prowadzenie przedsiębiorstwa oraz dokumentów potwierdzających nadanie numeru NIP i REGON.

§ 4. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z następujących bezpłatnych usług:
 2. usługa „Moje Konto” obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu;
 3. zawieranie, modyfikacja, odstępowanie od Umów za pośrednictwem Sklepu;
 4. przesyłanie Newslettera lub zamówionej informacji handlowej
 5. bieżąca komunikacja Sprzedawcy z Kupującym dotycząca wykonywania przedmiotu Umowy, w tym poprzez formularz kontaktowy.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Kupujących w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 7. Poza sytuacjami wskazanymi wprost w Regulaminie, każda ze stron ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sprzedawcę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu 1 zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego, w przypadku zaś wypowiedzenia składanego przez Kupującego na adres e-mail: b2b@vapetechpoland.pl. 
 1. Konto
 1. Usługa Konta jest dostępna dla Kupującego po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w regulaminie i polega na udostepnieniu Kupującemu dedykowanego panelu w ramach Sklepu umożliwiającego Kupującemu m.in. modyfikację danych, które podał w trakcie rejestracji, jak tez śledzenia stanu realizacji Zamówienia oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
 2. Skuteczny proces założenia Konta przebiega w następujący sposób:
 3. wejście przez Kupującego na stronę internetową: https://b2b.vapetechpoland.pl/moje-konto/.
 4. wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracyjnego, w którym konieczne jest podanie nazwy użytkownika, adresu e-mail Kupującego i wyboru indywidualnego hasła oraz podanie danych wymaganych przez formularz;
 5. zaakceptowanie przez Kupującego treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez złożenie stosownego oświadczenie (zaznaczenie odpowiedniego pola) w formularzu rejestracyjnym;
 6. zatwierdzenie przez Kupującego wprowadzonych danych poprzez wybór pola „Utwórz Konto”.
 7. Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w ustępie powyżej, a następnie ich weryfikacja i akceptacja przez Sprzedawcę będzie skutkować wysłaniem przez Sprzedawcę na wskazany przez Kupującego adres e-mail wiadomości potwierdzającej skuteczne założenie Konta. Konto jest założone skutecznie dopiero w momencie przesłania potwierdzenia przez Sprzedawcę, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 8. W trakcie procedury zakładania Konta, Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych. Zabronione jest podawanie danych nieprawidłowych, częściowych lub osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego danych nieprawdziwych lub niepełnych.
 9. Kupujący dokonując rejestracji oświadcza, że dane przez niego podane są prawdziwe, nie naruszają praw osób trzecich oraz jest uprawniony do założenia Konta. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Kupujący oświadcza, że będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 10. Usługa Konta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 11. Kupujący może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia zgromadzonych na nim danych. Rezygnacja następuje poprzez przesłania takiego żądania Sprzedawcy na pośrednictwem wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy: b2b@vapetchpoland.pl. Przesłanie takiego żądania przez Kupującego jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konta, usuniecie Konta oraz usunięcie danych zgromadzonych na Koncie.
 12. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia usługi Konta na rzecz konkretnego Kupującego, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, szczególnie w przypadkach, gdy:
 13. naruszenia postanowień Regulaminu przez Kupującego;
 14. podania przez Kupującego danych nieprawdziwych lub naruszających prawa osób trzecich podczas rejestracji Konta;
 15. wykorzystywania Konta do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
 16. utrudniania w działalności Sklepu lub w przypadku działań podjętych celem jego destabilizacji;
 17. niezłożenia przez Kupującego jakiegokolwiek Zamówienia w ciągu 12 miesięcy przy użyciu Konta;
 18. Sprzedawca ma prawo zablokować dostęp do Konta Kupującemu w każdej chwili, w przypadku wykrycia działania przez Kupującego na szkodę Sprzedawcy lub innych Kupujących, naruszenia przez Kupującego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu oraz ze względów bezpieczeństwa, w przypadku wykrycia, iż Kupujący próbuje naruszyć zabezpieczenia Sklepu lub działa w inny sposób budzący wątpliwości co do ich legalności. Blokada Konta trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiących podstawę do blokady Konta Kupującego. 
 19. Sprzedawca zawiadamia Kupującego o dokonanej blokadzie Konta za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany podczas rejestracji Konta przez Kupującego.
 1. Newsletter
 1. Sprzedawca świadczy usługę̨ Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Kupującego adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany.
 2. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę̨ na stronie Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 3. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Kupującego.

§ 5. Zamówienia i Umowa sprzedaży

 1. Kupujący może za pośrednictwem Sklepu dokonać zamówienia Towarów prezentowanych w Sklepie.
 2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego nie oznacza zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży.
 3. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są towarami dostępnymi w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Kupujących, może zdarzyć się̨, że wybrany Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego Zamówienia.
 5. W przypadku braku danego Towaru w magazynie bądź niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia.
 6. W przypadku otrzymania płatności za takie Zamówienie, Sprzedawca podejmie próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, obsługa Sklepu podejmie kontakt z Klupującym w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności.
 7. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę̨.
 8. Kupujący składającym Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na stronie Sklepu.
 9. Kupujący po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równoznaczny.
 10. Wypełnienie formularza Zamówienia zakończona poprzez wybór opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równoznaczny skutkuje złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Kupującego woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę̨ oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).
 11. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, wyświetlane jest Kupującemu podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie za wybrany Towar i kosztach Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 12. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 13. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Kupującemu jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 14. W trakcie realizacji Zamówienia Sprzedawca będzie informował Kupującego o kolejnych etapach jego realizacji, przesyłając wiadomość na wskazany adres e-mail. Dodatkowo może też skontaktować się̨ telefonicznie, ustalając szczegóły dotyczące Zamówienia.
 15. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia Sprzedającego o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 16. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

§ 6. Płatność

Metody płatności za zakupiony Towary oraz wszelkie regulacje związane z dokonywaniem płatności w Sklepie znajduja się w zakładce „Płatności” na stronie Sklepu pod domeną: https://b2b.vapetechpoland.pl/platnosci/.  

§ 7. Dostawa

Informacje o sposobach dostawy oraz szczegółach dokonywania dostawy Towarów zakupionych w Sklepie znajdują się w zakładce „Informacje wysyłkowe” na stronie Sklepu, pod domeną: https://b2b.vapetechpoland.pl/informacje-wysylkowe/.

§ 8. Odpowiedzialność, wady towaru, gwarancja

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku nieprawidłowego przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru lub etykietach Towaru, a także wystąpienia siły wyższej
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego zostaje wyłączona.
 4. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz Kupującego zostaje ograniczona do kwoty wynikającej z ostatniego złożonego Zamówienia przez Kupującego.
 5. Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.
 6. Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Sklepu w zakresie poszczególnych Towarów.

§ 9. Reklamacja

 1. Kupujący ma prawo zgłaszać Sprzedawcy reklamację w związku z funkcjonowaniem Sklepu oraz korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Obywatelska 10/20,20-092 Lublin lub za pomocą wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy: b2b@vapetchpoland.pl.
 2. W reklamacji Kupujący powinien wskazać imię i nazwisko, firmę, adres do korespondencji, rodzaj i zakres zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni. W przypadku braku takiej możliwości Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących, które są pozyskiwane w trakcie korzystania ze Sklepu lub usług przez Sprzedawcę.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności Sprzedawcy.
 3. Treść Polityki Prywatności znajduje się na stronie pod domeną: https://b2b.vapetechpoland.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 11. Portale społecznościowe

 1. Sklep jest połączony poprzez zintegrowany plugin (wtyczkę) portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram (Facebook Ireland Ltd. 4 grand Canal Square Grand canal Harbour Dublin 2 Ireland). 
 2. Plugin (wtyczka), która bezpośrednio przenosi na wskazane powyżej portale społecznościowe umiejscowiona jest na dole strony Sklepu.
 3. Podczas przeglądania Sklepu możliwe jest przekierowanie na portal społecznościowy Facebook oraz Instagram poprzez naciśniecie odpowiadających im ikon.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną̨ korespondencji oraz realizacji Zamówień założonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu a także do formularzy, logotypów nalezą̨ do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostaną̨ uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu dokonanych Zamówień lub Umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Kupujących, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę̨ i Kupującego, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia lub Umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.
 5. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umów lub realizacji Zamówień zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym będą̨ rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą̨ w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.
 8. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy oraz w okresie zawieszenia działalności gospodarczej Zamawiający nie jest uprawniony do korzystania ze Sklepu, w związku z tym zobowiązany jest do nie składania Zamówień w tym okresie i poinformowania Sprzedającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności. W przypadku utraty statusu przedsiębiorcy Zamawiający powinien niezwłocznie wyrejestrować się ze Sklepu.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do:
 10. wycofania poszczególnych produktów ze Sklepu;
 11. zmiany Cen oraz ilości Towarów w Sklepie;
 12. wprowadzania nowych Towarów do Sklepie;
 13. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.