baner b2b

Informacje wysyłkowe

Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

VAPETECHPOLAND – THE BEST VAPE SHOP (B2B)

INFORMACJE WYSYŁKOWE

 1. Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia – w ostatnim panelu umożliwiającym Kupującemu dokonanie wyboru „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Kupującego. Koszty Dostawy ponoszone są przez Kupującego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie.  
 3. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Dostawcy – firmy kurierskiej InPost. Koszt przesyłki realizowany przez Dostawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 14,00 zł (netto) przy dokonywaniu płatności bezpośrednio po dokonaniu zakupu lub        16,00 zł (netto) w przypadku dostawy z wyborem płatności za pobraniem.
 4. Jeżeli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przekracza kwotę̨ 1.000,00 zł (netto), koszty Dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę̨, tzn. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów Dostawy.
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Kupującego przekazywana jest na jego adres e-mail informacja potwierdzająca nadanie Towaru przez Sprzedawcę̨ oraz numer Zamówienia oraz przesyłki.  
 7. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę̨ kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie dostępny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt Dostawy.
 8. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych w ciągu których zostanie zrealizowane Zamówienie.
 9. Termin Dostawy biegnie wyłącznie w Dni Robocze, co oznacza, że:
   jeśli którykolwiek z chwil określonych powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tej chwili, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż Dzień Roboczy, jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym terminie.
 10. Odbierając dostarczoną przez Dostawcę przesyłkę̨ z Towarem Kupujący zobowiązany jest ją zbadać, a jeżeli stwierdził, że w czasie Dostawy nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, zgodnie z treścią art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego.  
 11. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Kupującego sporządzenia protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie Dostawy złożone przez Kupującego bez załączonego protokołu szkody nie będą̨ rozpatrywane.
 12. Czas oczekiwania na realizację może zostać wydłużony ze względu na zdarzenia nadzwyczajne, będące skutkiem działania siły wyższej lub ze względu na zdarzenie, które nie powstało z winy Sprzedawcy.
 13. W przypadku opóźnienia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadomi Kupującego o istnieniu przeszkody w realizacji Zamówienia i przedstawi nowy termin realizacji.
 14. W sytuacji opóźnienia wynikającego z działania siły wyższej lub ze zdarzeń, które nie powstały z winy Sprzedawcy – nie ponosi on odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji i za wynikłą z tego powodu szkodę̨ po stronie Kupującego.